مبادا عاشقان را واگذاری

 

 

مبادا عاشقان را واگذاری

دل دیوانه را تنها گذاری

گل نرگس مباداشیعه ات را

رها بااین دل شیدا گذاری

***

 

ببر دل دلبری زیبنده ی تست

گل نرگس تری زیبنده ی تست

تراگویند سلطان دوعالم

به عالم سروری زیبنده ی تست

***

 

گل نرگس شبی دیجور امشب

بترسم چشم این مهجورامشب     

نشه روشن به دیدارجمالت

بنه سر را میان گور امشب

 

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید