نگاهی بکن تا دل من بگیرد

 

 

 

نگاهی بکن تا دل من بگیرد

نگاهی که آن مثل آهن بگیرد

نگاهی که جانم بسوزد به آهی

نگاهی که آتش به خرمن بگیرد

نگاهی که دودازدل من برآید

نگاهی که یک شهرشیون بگیرد

نگاهی که سرتابه پا گربگیرم

نگاهی که تش کوی وبرزن بگیرد

نگاهی که عاشق شود چشمهایم

نگاهی که عشق تو درمن بگیرد

نگاهی که آواره گردد دل من

نگاهی که پیش تو مأمن بگیرد

توئی معنی «احسن الحال»، گاهی

نگاهی که دل «حال احسن» بگیرد

 

 

 


 

/ 0 نظر / 41 بازدید