ای روح خــدا به باور دلهامان

 

 

ای روح خــدا به باور دلهامان
یاد تو چوشمع جمع محفلهامان
هستی تو درون سینه ها تاهستیم
نوحی که رسانده ای به ساحلهامان

*** 
ای یاد تو تا همیشــه در خاطره ها
چشمان تو نقش بسته درپنجره ها
ازبس که به عشق تو دچاریم ، هنوز
فــریاد زننــد نام تو حنجــــــره ها

*** 
دیدیم و دل توبود اقیانوسی
پیشانی تو نمادی ازفانوسی
توغبطه به هرشهید می خوردی حال
باخیل عظیم شهدا مأنوسی

 

  

/ 0 نظر / 42 بازدید