بی عشق...

 

 


ای دل ،دل بیقرارم ،در عشق همتا نداری

بی عشق هیچی تو،آری ،بی عشق معنا نداری

بی عشق بی آب ورنگی، بی عشق مانندسنگی

بی عشق یک کوچه تنگی ،جای تماشا نداری

بی عشق خیلی غریبی، بی عشق بی باغ سیبی

ازعشق تا بی نصیبی ،جا بین دلها نداری

بی عشق یک باغ بی گل ،بی عشق یک جام بی مل

بی عشق یک دسته کاکل ،که برسری جانداری

بی عشق زوجی نداری ،بی عشق اوجی نداری

بی عشق موجی نداری،بی عشق دریانداری

بی عشق بی بال وپر،تو، بی عشق بی دردسر،تو

بی عشق بس بی هنر،تو ،بی عشق رؤیا نداری

بی عشق دردی نداری، بی عشق مردی نداری!

بی عشق گردی نداری ،بی عشق سودا نداری

بی عشق مفتون نباشی ،بی عشق دلخون نباشی

 مجنون ِمجنون نباشی،بی عشق لیلا نداری

بی عشق بی های وهویی، بی عشق بی گفت وگویی

بی عشق  بی آبرویی ،بی عشق اینها نداری

بی عشق مستی نداری ،بی عشق هستی نداری

بی عشق دستی نداری ،بی عشق هم پا نداری

بی عشق شوری نداری، بی عشق نوری نداری

بی عشق طوری نداری، بی عشق موسی نداری

ای آنکه هستی تو ناشی ،هستی اسیر حواشی

وقتی که عاشق نباشی ، یعنی خدارا نداری

 

 

 


/ 0 نظر / 43 بازدید