گناه بزرگ

 

 


گنـاه بزرگیست عـاشق شدن


و در باغ دنیــا شقــایق شدن


برای رسیدن به ساحل، گهی


به سمت دل دوست قایق شدن


حقیقت،نگـاه قشنـگ ِشماست


و مسـت شـراب حقـایق شدن


در آغــوش باز یکی پنجــره


تو باشـی و محـو ِدقایق شدن


مرا عشق آموخت این گونه ام


رهـایی ز بنـــد علایق شدن


به عذرا سپردن دل ودین خود


و آییــن و آداب وامــق شدن


به دیوانگی میزنم خویش را


گنـاه بزرگیست عاشـق شدن

 

 

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید