رسواگر مهتاب

محو شـــددر قاب چشــــــــم کال من عکست

عکس نازت باردیگرزیورآن قاب می خواهم

بیقــــــرار دیدنت در ابــــتدای کوچه می مانم

گونه رادرانتظاربوسه ای بی تاب می خواهم

من که می دانـــم تو می آیی همیــــن نزدیک

درشلال سایه گیسوی نازت خواب می خواهم

آی ابر آسمــان عاشقی پس کی تو می باری؟

چون کویری تشنه ام،خشکیده ام _من_آب می خواهم

 

/ 0 نظر / 4 بازدید