خدا دونه دلـُم غـم داره امشو

 

 

 

گل نرگس گل نرگس،پَسینه

تِیــای مُو به راهِـت نازنینه

پَسیــن ِجمعَیـَـه بویت نیومد

دلـُم ازدِیـری تِـه غرق خِینه

*** 

 

اگــرشرمنــدَه تـُم یا روسیــاهُم

بـِویـن ازدِیــری تِه غــرق آهُم

پَسین ِجمعَیَــه ، جونم ،نـَیـومَی

گل نرگس،هَنی مُو،تی به راهُم

***

 

خدا دونه دلـُم غـم داره امشو

ز دِیـری ِ تِه ماتـم داره امشو

گل نرگس بـِیـَو که کلبه ی مُو

مَهِ روی تِنـَه کــم داره امشو

 

 

 

/ 1 نظر / 25 بازدید
هتل

آنقدر که در طول اعداد راه میروم تا بیام تا انتهای خمیازه استاد ریاضی به واژه ای می رسم بین اعداد و زندگی