هلا به هلهله گو که هلال رؤیت شد

 

 

هلا به هلهله گو که هلال رؤیت شد

هلال سرخوشی اهل حال رؤیت شد

خداکندکه بیایددمی که جارزنند

زکوی کعبه ی دلها جمال رؤیت شد

شده ست جمعه ی موعود چشم بگشایید

جناب حضرت صاحب کمال رؤیت شد

لبی گشوده شد وجامی ازشراب رسید

به مجلس آمده ساقی وخال رؤیت شد

کلیدقفل فلق دردودست آمده هان

به هوش ساقی نیکو خصال رؤیت شد

سواردلدل عشق آمده است ازمشرق

منادی کرم ذوالجلال رؤیت شد

خیالهابه سرآمدکه ازسرای یقین

امیدآخراهل خیال رؤیت شد

 

 

 

/ 0 نظر / 42 بازدید