اما نه

گفته بودی تو به من عشق منی اما نه

مثل گلهای قشنگ چمنی اما نه

عشق بود اینکه کشیده است مرا سوی شما

گفتم آیا تو اویس قرنی اما نه

حجم این کوچه پرازبوی حضورتوشده  

نرگسی نسترنی یاسمنی اما نه

هرچه هست،ازاثرعشق بوَد،می دانم

دور و انگار که در پیش منی اما نه

هرچه رنج است درون دل بی کینه من

تو ولی دور ز رنج و محنی اما نه

سینه از دوری تو گشته سرای غم وُ

تو میهمان خوش بیت الحزنی اما نه

کی میایی که به دامان تو دل آویزد

باز آیا دل من می شکنی اما نه
/ 0 نظر / 50 بازدید