الهی کردگارعالمی تو

 

 

 الهی کردگارعالمی تو

به عشق آیینه دارعالمی تو

به باغ دل گل نرگس برویان

برآورانتظارعالمی تو

*** 

الهی گرچه درخوابست عالم

 ولیکن در تب وتابست عالم

برای دیدن نرگس ترین گل

 به شوق اذن اربابست عالم


***

الهی با گل نرگس صفا ده

دل مارا،به عشق اوجلا ده

طبیب جمله دلهایش بگردان

جهانی رابه دارویش شفا ده

 

 

 


/ 0 نظر / 43 بازدید