لحظه نگاه

 

 

 

...وآتش زدی سینه ام


                      بانگاهی


ومن مات ماندم


نشستم همانجا


وحیران چشمان ناز شماشد

                                  دل من
خدا داند


 آن لحظه چه می کشیدم!!

 

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 4 بازدید
سمیه عزیز

تا به کی چهره ی خورشید عدالت مستور / تا به کی سلطه ی بیدادگران با زر و زور با من امروز بخوانید همگی این منشور / منجی کل جهان آمده با مشعل نور . . .مبعث مبارک