ماشیعه وازنسل غدیریم همه

 

 

 ماشیعه وازنسل غدیریم همه
مجذوب عدالت امیریم همه
درعالم جز ولایت آل علی
درملک دل خود نپذیریم همه
***
درکشوردل ولایت آل علیست
هرشیعه درحمایت آل علیست
با عشق علیست سرخوشم ، میدانم
که غایت عشق ،غایت آل علیست
*** 
سرمایه ی شیعیان ولای علی است
دنیا برپا به اعتلای علی است
ماعاشق اهل بیت هستیم که ما
هرچه داریم ازخدای علی است
***
دریای فضائل است وسرور، حیدر
تنها شه عادل است ورهبر ،حیدر
هرکس که مقابلش علم شدبی شک
درزمره ی باطل است وبرتر،حیدر
 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید