می خواهم امشب شاخه نیلوفـرم باشی

 

 

می خواهم امشب شاخه نیلوفرم باشی

دریای دل طوفــانی و تو دربرم باشی

می خواهم امشب پیچک عشقم شوی،زیبا

پیچیـــده رویایی گلی برپیکـــرم باشی

کافرشدم دراین جهان وزاین همه نیرنگ

تو میشـــود زیبا خــدای دیگــرم باشی

تابـِگــروم بر دین تو درآستان عشق

می آیی آیا امشبــی پیغمبـــرم باشی؟

درتیه ِسرگردانی ام، تو می شود آیا

درطــورعشقـت آه نور ِباورم باشی؟

باشعله ی چشمت زنی برسینه ام آتش

خودهم دمی آتش نشان اخگرم باشی

من سوختم من سوختم من سوختم تاتو

باز آیی وُ مثل طبیبی برســـرم باشی

باورکن این دل این دلم دریاست طوفانی

می خواهم امشب شاخه نیلوفـرم باشی

 

 

/ 0 نظر / 5 بازدید