یار پیامک زد و من نیز پیامک زده ام

 

 

یار پیامک زد و من نیز پیامک زده ام

بعد که اوتک زد من پشت سرش تک زده ام

گشت دلم تنگ دلش ، گشت هماهنگ دلش

کردم آهنگ دلش باز پیامک زده ام

خواست بگوید دل من این دلک غافل من

تنگ شد این بار اگر یک تک کوچک زده ام

آمد و از کوچه ی ما کرد گذر حال کسی

کردم شک اوست اگریک تک باشک زده ام

پوپک زیبای من او کردهوای چمن او

کردجلای وطن او زنگ به پوپک زده ام

خرده مگیرید به من ای همه اهل محل

یار پیامک زد و من نیز پیامک زده ام

 

 

 

 

/ 0 نظر / 41 بازدید