امام شهیدان

 

سخنهـا با جمـاران دارم امشب

برای خیــل ِ یاران دارم امشب

چومی دانم که مهمان شهیدیست

سخنها با شهیــدان دارم امشب

 

***

 

تو با مــردان میدان همنشینی

و با آن رو سپیــدان همنشینی

به باغی سبزدیدم دوش درخواب

امامـــا با شهیــدان همنشینی

 

***

 

امامـــا مثــل اقیــانـوس بودی

که با دلهــای ما مأنوس بودی

چه گویم آسمــان ِ سینــه ام را

به شب،زیبا ترین،فانوس بودی

 

***

 

چوصبح آمد زمشرق خوش درخشید

به مــا، او ،هدیـــه ،جام ِ نور بخشید

غروبـــی رفت ، دلگیــــرانه دیــدم

که خون می ریزدازچشمان خورشید

 

***

 

امامــا قدعلم کـرده است نامرد

رَجـَز میخواند وخواهد هماورد

تو میـدانی چه میخواهند اینان

کنیـــم ازاصل ِباورها عقبگرد

 

 

 

/ 2 نظر / 5 بازدید
همطا

سلام و دعوتید به کمی شعر منتظر نگاهتان هستم