شایدبروید جمعه ی فردا گل نرگس

 


شایدبروید جمعه ی فردا گل نرگس

درکوچه باغ کشوردلها گل نرگس

شاید بیارد باد بوی یوسف زهرا

روشن کندچشمان ماهاراگل نرگس

بی عشق تومعنانداردزندگی اینجا

 درعشق ماهستیم پابرجاگل نرگس

دلها همه فرش قدومت می شود وقتی

پا را نهی بر خاکی دنیا گل نرگس

من هرچه نرگسزارگردیدم ندیدم هیچ

گل که دهد بوی شمارایا گل نرگس

داردهوایی می شود دلهای مشتاقان

 مشتاق دیدارتوای زیبا گل نرگس

باشد بهاران اول هرسال اماهست

اینجابهارِبی تو بی معنا گل نرگس

ما شیعه ی چشم توأیم این خوب می دانی

پس کی می آیی حضرت آقا گل نرگس

 

 

/ 0 نظر / 48 بازدید