نشونیهـــای تو دیـــدم به عالم

 

 

گل ِنرگس، شدم حالی به حالی

شـدم با یاد  ِچشمـــونت خیالی

چه می شد می نهادی پا به چشمم

ومی کــردی دلم ازعقده خالی

 

×××

گل ِنرگس ،گل ِنرگس ،خیالی

شدم ،باعشق  توحالی به حالی

نشونیهـــای تو دیـــدم به عالم

چه گیسویی چه ابرویی چه خالی

 

 

 

 

 

/ 1 نظر / 6 بازدید