آفتاب سرخ

ایا همیشه به تاریخ عاشـــــــقان جاویـــد

به خون نوشته ای ازعاشقی کتابی سرخ

به روی نی سر سبزت امان نداد به ظلم

گشــــودلب به سخـــن،کرد انقلابی سرخ

اگر چه روز ولی غیر حجم تیره ابره ابر

نبود جـــــزتودرآن ظهـــــر آفتابی سرخ

/ 2 نظر / 5 بازدید
فرشته

[تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تایید][دست][تای

گل نرگس شهلا

سید دارم به اخرهاش می رسم و خدا به دادم برسه با خستگی چشمهام [عینک][اوه] ببخشید که من مثل فرشته نظر چاپ شده نداشتم که براتون ردیف کنم.[گل]