سری برنیزه عاشقی

 

تاخنجر،حنجر ِتورا می بوسید

بازوی بـــرادر ترا می بوسید

خورشیددرآن دم به زمین آمده بود

بی واسطه پیکر ِتورا می بوسید

 

***

بر نیــزه عاشقی سَری می باید

براین لب ِتشنه کوثری می باید

آن تیر ِسه شعبه بوسه گاهش بی شک

برحنجرِسرخ ِاصغری می باید

/ 2 نظر / 7 بازدید
م.مسافر

زیبا و دل انگیز مثل همیشه.... .......................... نكند صداي قلب هم ، و نواي نگاه يكديگر را نشنويم .... با من همراه شويد...