ازباغ عشق سیب برایم بیاورید

 

 

 

ازباغ عشق سیب برایم بیاورید
ازدست آن حبیب برایم بیاورید
بیمارچشمهای خمارم زشهرعشق
ای عاشقان طبیب برایم بیاورید
برشانه های عاشقتان درشبی بلند
گیسوی دلفریب برایم بیاورید
درتنگ نای قافیه مانده ست این دلم
گلواژه ای نجیب برایم بیاورید  
پیچیده است عطر خوش دوست دردلم
زان عطر بس عجیب برایم بیاورید
گر ازسرای دوست پیامی نیامده ست
دشنامی ازرقیب برایم بیاورید
رفت ازدلم شکیب که یارم نیامده ست
جامی پرازشکیب برایم بیاورید
جانم به لب رسیده ببینید عاشقان
ازباغ عشق سیب برایم بیاورید

 

 

 

 

 

/ 0 نظر / 61 بازدید