بگشای لب تا دل بگیرد زان دهن آتش

 

 

آتش بزن آتش بزن آتش بزن آتش

برمن بزن بردل بزن زیبای من آتش

ای یوسف عشق همه عالم کجایی، زن

کنعان دل را لحظه ای باپیرهن آتش

مشتاق فصل رویش چشم قشنگ تو 

آلاله و نیلوفر و دشت و دمن، آتش

باشعله سوزنده چشمت بزن روزی

پاوسرودست ودوچشم خیس وتن، آتش

مشتاق، دلها بر کلام آتشین تو

بگشای لب تا دل بگیرد زان دهن آتش

یا تو میایی تا دلم چون باغ گردد سبز

یا می زنم هرجنگل وباغ و چمن آتش

 

 

/ 0 نظر / 45 بازدید