الهی الهی بگو او بیاید

الهی الهی بگو او بیاید


بگو تاکه آن یارمه رو بیاید


بگوجمعه شد روزمیعاد آمد


بگوبر لبش وردهوهو بیاید


همه ساحران جمع دراین زمانه


بگو موسی این عصرجادوبیاید


بگو دلبریها کند با دل ما


شبی بااشارات ابروبیاید


نقاب افکندیک طرف ریزدآن مه


به دوش آبشاران گیسو بیاید


دل شیعه سرمست ازیازده جام


بگو ساقی احمدی خوبیاید


به باغ دل عاشقان این بهاران


بگو تاکه آن نرگسی بو بیاید
*
بهاراست مامنتظرتابه اذنت


به دشت دل شیعه آهوبیاید

 

 

 


/ 1 نظر / 47 بازدید
shah

الهم صل علی محمد و آل محمد.