برایت نرگسی هایی که دارُم

 

 
برایت نرگسی هایی که دارُم
فدایت نرگسی هایی که دارُم
بیا این جمعه تا یکسربریزُم
به پایت نرگسی هایی که دارُم
*** 
به گور آخربَـرُم این آرزو را
نـَوینـُم جام و نه وینـُم سبو را
گل نرگس بیایه جمعه ای ظهر
نـَوینـُم طلعــت زیبای او را
***
خجل استـُم خجل استـُم خجل مو
ندارُم هیچ غیــر از تیره-دل مو
از ین ترسـُم  گل نرگس بیــایـِه
دراون دوران که استـُم زیر ِگِل مو

 

 

/ 0 نظر / 6 بازدید