دلم هوای تراکرده است

شامل اشعار ومتون ادبی نگاشته شده توسط بنده است

بهمن 96
1 پست
آذر 96
1 پست
آبان 96
2 پست
مهر 96
3 پست
شهریور 96
3 پست
مرداد 96
4 پست
تیر 96
1 پست
شهریور 94
4 پست
مرداد 94
3 پست
تیر 94
6 پست
خرداد 94
5 پست
اسفند 93
2 پست
بهمن 93
3 پست
دی 93
6 پست
آذر 93
1 پست
آبان 93
3 پست
مهر 93
4 پست
شهریور 93
4 پست
مرداد 93
1 پست
تیر 93
2 پست
خرداد 93
5 پست
اسفند 92
2 پست
بهمن 92
1 پست
دی 92
3 پست
آذر 92
3 پست
آبان 92
3 پست
مهر 92
4 پست
شهریور 92
1 پست
تیر 92
1 پست
خرداد 92
1 پست
اسفند 91
3 پست
بهمن 91
3 پست
آذر 91
1 پست
آبان 91
4 پست
مهر 91
2 پست
شهریور 91
1 پست
مرداد 91
4 پست
تیر 91
2 پست
خرداد 91
4 پست
اسفند 90
1 پست
بهمن 90
2 پست
دی 90
3 پست
آذر 90
4 پست
آبان 90
4 پست
مهر 90
7 پست
شهریور 90
2 پست
مرداد 90
2 پست
تیر 90
5 پست
خرداد 90
5 پست
اسفند 89
5 پست
بهمن 89
6 پست
دی 89
4 پست
آذر 89
6 پست
آبان 89
7 پست
مهر 89
5 پست
شهریور 89
4 پست
مرداد 89
5 پست
تیر 89
7 پست
خرداد 89
4 پست
اسفند 88
2 پست
بهمن 88
5 پست
دی 88
7 پست
آذر 88
3 پست
آبان 88
5 پست
مهر 88
3 پست
شهریور 88
2 پست
مرداد 88
2 پست
تیر 88
3 پست
خرداد 88
2 پست
اسفند 87
5 پست
بهمن 87
5 پست
دی 87
20 پست
آذر 87
11 پست
آبان 87
8 پست
شعر
308 پست
غزل
104 پست
اربعین
1 پست
عاشورایی
31 پست
انتظار
75 پست
رباعی
58 پست
مثنوی
10 پست
نو
33 پست
دوبیتی
98 پست
گل_نرگس
67 پست
بدر
1 پست
شب
1 پست
علی(ع)
6 پست
رمضان
7 پست
روستا
1 پست
عیدمبعث
3 پست
مادر
2 پست
پیامک
1 پست
ایران
3 پست
می_خواست
1 پست
نماز
2 پست
شاه_چراغ
1 پست
شب_قدر
1 پست
بهمن
5 پست
عیدغدیر
1 پست
دل_من
11 پست
زلزله
1 پست
شب_یلدا
1 پست
یارب
1 پست
قرآن
1 پست
قدس
1 پست
عید_مبعث
1 پست
فلسطین
1 پست