قـرآن قـرآن کتاب ِ انسان سازی

تفسیـر بلنــد و ناب ِانسان سازی

هین معجزه راببین که پیغمبر ِعشق

بگشوده چگونه باب ِانسان سازی

***

کلیــد ِحل ِمشکلهــاست قرآن

چراغ ِروشن ِ دلهـاست قرآن

سراسرحکمت ودرس ِحیات است

به هرجاشمع ِمحفلهاست قرآن

 

***

 

همــه قـــرآن کلام ِآسمانی

زســوی حــق پیام ِآسمانی

شراب ِعشق درجام ِخوش ِوحی

عجب جامیست جام ِآسمانی

 

***

 

تمـام ِآیـه هایش نور درنور

مفاهیمش برای خلق،منشور

شود گرهمدم ِکس مُصحف ِعشق

شوددربارگاه ِدوست محشور

 

***

 

کــلام ِحــق پیام ِ جاودانی

پیام ِعشق وشورومهربانی

نمــایاننـده راه ِسعـــــادت

سراسردرس،درس ِزندگانی