تقدیم به انتفاضه

با سنگ به جنگ فتنه ،رفتن دارد

آن فتنـــه که بر تن خود آهن دارد

امــــروزه وبا فلاخـــــــن داوودی

پیـــشانی جالوت شکســـــتن دارد!!