به مناسبت عید مبعث

تابیدچوخورشیددراین عید محمد

از مشـــرق توحیـــد بتابید محمد

یاران بگشایید همــه پنجره هارا

بینید درخشید چو خورشید محمد

چون شعربلندیست که بنوشته خداوند

بر دفتــر زیبـــاش به تأیید محمد

تفسیراذان است که برخواندخداوند

بر مــأذنه عشق به توحید  محمد

طومارهمه ظلم وفسادوستم وجور

در هم ،همه بینید که پیچید محمد

بینیدتجلی خدارا که چو خورشید

بــرقلــه توحیــــد درخشید محمد

لولاک شنیدید که فرمـود خداوند

می خواست کنداین همه تمجید محمد