دل من ای دلم زنبیل احساس

ترا پرکردم ازآجیل احساس

شب یلــــــدا شد ویارم نیامد

مگرکوچید ازاینجا ایل احساس

 ×××

دل من ای دل شیــدای گیسو

فتادی ازچه رو درپای گیسو

بدان قدرش که درعالم نباشد

شبی همچون شب یلدای گیسو

 ×××

دلم ای دل ببین زیباست این شب

کنار یار روح افــزاست این شب

بکش دستی به زلف یار وخوش باش

شب عشق وشب یلداست این شب