باعرض تسلیت ایام شهادت حضرت علی(ع) به محضر همه ی عزیزان وآرزوی قبولی طاعات وعبادات درلیالی قدر والتماس دعا

 

شق القمرشده است مگرمی شود چنین؟!

شق القمرشده است بیاو خودت ببین

دراین شب سیاه که کوفه ست غرق خواب

ازفرق سر شکافته شد ماه را جبین

ازپشت آنچنان به فرق علی زدند

خون جبین اوست که پاشیده برزمین

ای اهل کوفه شرم مدارید ازرسول

بشکافتید فرق او باتیغ آهنین

باورنمی کنید علی  وارث نبیست

یاد آورید واقعه ی حج آخرین

باطلحه وزبیر به جنگ جمل ، دلش    

شرمت مبادکرده ای خون،ام مومنین؟!!

***

شق القمرشده است که ،خون،چشم آسمان

شق القمرشده است که خون شد دل زمین