تقدیم به  حضرت سجاد (ع)

به دلـبر تاکه دلداده است این مرد

به حال سجده افتاده است این مرد

چنانـش جذبه برد ازحال کاینسان

توگویی نقش سجاده است این مرد