بازی

         در آسمان

بطی

          بر دریا

گرسنه چشمانی هیز

بردوگستره آبی

سیری را طالبند

منقاری

            درآب

چنگالی

            برآب

ماهیی

            در منقار

بطی

          درچنگال

ومن

تفنگی در دست

نشسته بر صخره ای سترگ

بازی را می نگرم!

بازی را

          می نگرم

بابطی در چنگالش

-که ماهی درمنقار

هنوز

 امیدوارانه

درپنجه هایی تیز

به تقلا نشسته است-

تیری

         رها می شود

وهردو

         در دستهای من

هان!

تاپس ِ پرده چه باشد؟!!

من

به کارخویشتن

                 مشغول.