سرشتــی تا گِلــَـم  با نام ِاحمــــد

به لطف ای ذات بی همتای سرمد

همــــاره جاودانی ساز ازمهــــر

الهــــی دردلم عشـــــق محمــــد(ص)