خراب ِخرابم دلم راببینید

ومست ِشرابم دلم راببینید

اگر ساکتم ،کوه ِآتشفشانی

پراز التهــابم دلم راببینید

شدم عاشق ِچشم ِکالی، مپرسید

چودرپیچ وتابم دلم راببینید

دلم رابه خودواگذارید،آن دم

که غرق ِعتابم دلم راببینید

جهان یکسره ابر پوشیده زین روست

_من_درپی آفتابم دلم راببینید

گذشت این یکی جمعه یارم نیامد

ودراضطرابم دلم راببینید