چه می شــد لای آغوش توبودم

چــوتار ِزلف بر دوش ِتوبــودم

به لبهـــایم لبانت بود تاصبـــــح

خراب ومست ومدهوش ِتوبودم