وعاشقانه ترین شعرمن برای توبود

که چشمهام به هنگام دیدن تو سرود

همیشـه لحظه دیــــــدار اولم یادست

همان که لحظـــه وادادن دل من بود

دمی که چشم توازمن دلی که داشته ام

به یک کرشمه زیبای عاشقانه ربود

بهـــاربود‌وتوبودی چویک پرنده ناز

که  روی شاخه ســبزدلم صفا بنمود

توعاشقانه ترین شعرخویش را گفتی

دلم برای توهم شعری عاشقانه سرود

نبود جز نم شــبنم به روی گونه زرد

دمی که گفتیم ای خوب خوب من بدرود