دل ِمن، ای دل ِآیینــــه بردوش

چرابنشسته ای اینگونه خاموش

کســـی ازتو نخواهــدکرد یادی

فـراموشی فـراموشی فـراموش

***

فـراموشی فـراموشی دل ِمن

چوسیر و سرکه می جوشی دل ِمن

به غیرازعاشقی کی میتوان ساخت

برایـت باز پاپـوشـی دل ِمن