مهر تو رخنه کرده در دینم

عشق تو تکیه زد به بالینم

گرچه ندیده دیده سیمایت

نقش ترابه قاب دل بینم

سوختم از فراق ومیدانی

ازلب غصه بوسه می چینم

ای همه مهربانی وخوبی

بی تودراین زمانه غمگینم

شب همه شب به یاد روی تو

د رچمن خیال بنشینم

همچو کبوتری به بام عشق

آری اسیردست شاهینم

شعر نوشته ام که برخوانی

شاعرم عاشقیست آیینم

تو گل باغ عشق هستی تو

یاسی وسنبلی و نسرینم