گل ِنرگس ،گل ِنرگس بلایی

بهین شاخه گل باغ ِخدایی

درون ِباغ ِعالم نیست چون تو

عزیزم ،دوستت دارم کجایی

***

گل ِنرگس ،گل ِنرگس نجیبی

بیاور هدیه ای زنبیل ِسیبی

ترا من دوست می دارم عزیزم

سلامٌ کَیفَ حالِک یا حبیبی