فرات

اشک های آسمان

که از ابتدای خلقت

بر زمین جاری شد

در رثای تو

عباس !!

***

فرات

کجا می تواند

ترا سیراب کند ؟!

که

تو خود اقیانوسی

                       بیکران

وفرات

هنوز در پی تست

در حسرت آن دولب

تا عطشناکیش را بنشانی

                                آنی

اقیانوس آبی تا همیشه جاری !!