سری ببریده شد باخنجری سرخ

به زیرسم اسبان پیکری سرخ

میان دشت سر می داد :«هیهات»

به روی نیزه ای،تنها،سری سرخ