امشب تمام پنجره ها باز می شود

ناز ِدوچشم ِناز ِتو آغاز می شود

می آیی ازکنار ِدلم می کنی عبور

باب ِکرشمه های شما باز می شود

خاتون ِعشق دردل ِمن قاب می شوی

درکوچه باغ نام ِتو آواز می شود

یک آسمان ستاره می آید به دیدنت

یک آسمان پرنده به پرواز می شود

حوای ِمن توسیب به دست آمدی مگر

گفتی به سیب ،معجزه ای ساز می شود

هرجاتویی بهشت همانجاست جان من

آغوش باز کن که اعجاز می شود

من سیب ِسرخ ِعشق ِترا گاز می زنم

اینجاست که بهشت ِمن آغاز می شود