کی بتوانم که عشق اِنکار کنم

پنهـان درکنج سینه اَسرار کنم

یک عمردلم عاشق ِچشمان ِشماست

من می خواهم به عشق اِقرار کنم

***

عاشق شده ام دلم گواهست ببین

حیران ِدوچشمان ِسیاهست ببین

می خواهم باز التمــــاست بکنم

اِقرار به عاشقی گناهست؟ببین!!