گل نرگس گل نرگس،حبیبی

همه گوینـــد زیبـــایی نجیبی

به دستت سیب سرخ عشق،ای کاش

نصیبم می شدازدست توسیبی

***

گل نرگــس گل نرگــس صفایت

چه می شدمی شداین دل آشنایت

دلم فــــرش قــدوم نازنینــت

دوچشمم سرمه سا ازخاک پایت

***