شب ِگیسوی ِ ترا کم دارد

دل ِمن،این همه ماتم دارد

دلکـــم با همه سادگیـــش

نقش ِعشق ِتوبه خاتم دارد

باتوتاهست دلم ،شادترین

بی تودرسینه بسی غم دارد

زخمی ِعشق ِتو شد ازسرِشوق

گوشه ای چشم به مرهم دارد

ابر ِچشم ِدلم از اول ِشب

تا سحــر گریه نم نم دارد

عشق راگو که چه سرّیست مگر

زین هیاهوکه به عالم دارد

توچوخورشیدی ومن می دانم

عشق ،خاصیت شبنــم دارد