امروز دلم به گریه افتاده ست

این دل -دل من-که عاشقی ساده ست

هنگامه ناز لای آغوشت

خفته ست ببین که غرق سجاده ست

لعل ِلب ِتست اینکه می بینم

یا ساغر ِساده ای پراز باده ست

 عکس تو به قاب ِچشم ِمن، دل دید

 گفت: آدم، حور یا پریزاده ست

دل بردن ِتو ببین چه آسان است

دل دادن ِمن ببین چسان ساده ست

عاشقتر ازدلم ،خدا،ای خوب

بهرتو نگاه کن کجا زاده ست

از هرچه تعلق است جزعشقت

این دل - دل من- چوسرو، آزاده ست

تااینکه بیایی ازسفرای دوست

چشمان مرا ببین که برجاده ست

یکدم نظری به حال من بنما

بین بردل عاشقت چه افتاده ست