با عقل، آب ِعشق به یک جو نمی شود

دل ،درکمند ِعشق، سیه رو نمی شود

حک گشت روی ِبیستون ِدلم نام نیک ِدوست

این ،جز به نوک ِخامه ِجادو نمی شود

باید نشان دهیم که ما عاشقیم ،چون

حل مشکلی به حرف وهیاهو نمی شود