استقبال از شعر دوست وشاعر عزیزم رضاپارسی پور که تازه سعادت آشنایی باایشان نصیب گردید:


سرمازده ایم وبرف پیراهنمان
دارد نقشی شگرف پیراهنمان
تاگرم کنیم خویش را می دوزیم
با تاردو بیت ژرف پیراهنمان