دلم به شوق توسردا ده این ترانه سبز

بیا بیا که بخوانیم عاشقانه سبز

دراین کویر که ازیأس خاک لب واکرد

به آب روی تو روید مگر جوانه سبز

کبوتران حرم کنج امن میخواهند

بگو که بال گشایند روبه لانه سبز

اگر چه ساحل پیداست ،بحر طوفانی

مگررسانیمان تو به آن کرانه سبز

مدام طفل دلم گریه می کند زینرو

که شوق روی تو دارد به آن بهانه سبز

بیاوباز کن این قفل قلب خسته من

که حق به دست توداده کلید خانه سبز