خوابیـم وپــرازحادثه دوروبرماست

درسایه دار ِعاشقـــی ، پیکــرماست

بربستردریاست که درخواب خوشیم

موجیست عجیب آنچه زیرسرماست