به سوگواری گلهای پرپر آمده ایم

واززیارت نخلهای بی سر آمده ایم

به باغ عشق که سرشار ازشمیم خداست

پیاده ازسفر تیروخنجرآمده ایم

اگر که پای نداریم -ما- ولی سرمست

به شوق دیدن رویی به این در آمده ایم

نشان عاشقی ماست دست وپا بنگر

به آستانه این عشق باسر آمده ایم

به لب ترانه توحید ومست پیروزی

زفتح تنگه الله اکبر آمده ایم

بسیج مدرسه عشق گفته اند نگر

-تو- زخم سرخ که ماپاره پیکر آمده ایم

درآن سیاهی سرشار همچنان خورشید

صبور ازپس این کوهها برآمده ایم